Blagajno hello kitty

Skupaj s predpostavko do zadnjega leta 2014 subjekt, katerega prodaja fiziènim osebam, ki ne opravljajo finanènih dejavnosti in pav¹alni kmetje, ni presegla 20 000 PLN na leto, ni bil prisiljen bele¾iti prodaje na podlagi registrov. Kako so se te doloèbe spremenile? Ali je potrebna blagajna v gostinskih obratih?

Od leta 2015 se zgornji predpisi ne uporabljajo veè za vodje, ki uporabljajo majhne palice, prostore s pripravljeno hrano in kabine s »hitro hrano«. V zvezi z zavezujoèimi predpisi enako blago prav tako ni na voljo subjektom, ki ponujajo storitve, povezane s hrano, v stacionarnih gostinskih obratih. Gre tudi za tiste, ki svoje storitve opravljajo sezonsko. Podobno velja za subjekte, ki se osredotoèajo na pripravo hrane za zunanje stranke.V pogodbi s pravili ¾eleznice v letu 2015, za dana¹nji dan, so vsi zavezanci, ki se ukvarjajo z gastronomskimi storitvami, popolnoma zavezani k uporabi blagajne pri prodaji. V tej obliki ni prostora za velikost prostorov, bodisi moèna restavracija ali majhen bar, pa naj gre za sezonsko ali celo leto. Ustanova nima veè vi¹ine dose¾enega uèinka.Pomagati bi bilo treba z dejstvom, da je zakonodajalec pomislil na obdobje za uvedbo tak¹ne blagajne na podroèju gostinstva. Zato je bilo treba denar, ki ga i¹èemo v sobi, doloèiti najpozneje do 1. marca 2015. Do zadnjega dne je moralo biti gotovinska slu¾ba trenutno zase¾ena, programirana, pripravljena za proizvodnjo in tudi poroèati davènemu uradu. Na blagajni naj se spomnimo tudi name¹èene & nbsp; gastronomske programske opreme, s preostalimi stopnjami DDV za izdelke iz bogatih kategorij, kar je bil glavni razlog za 90% popust pri nakupu blagajne.

HemorrhoSTOPHemorrhoSTOP - Najuèinkovitej¹i naravni recept za hemoroide!

V primeru zagotavljanja gostinskih storitev, da davèni zavezanec do 31. decembra 2014 ni presegel meje prometa (20.000 PLN, je morala blagajna najpozneje 1. marca 2015 vstopiti v na¹o vlogo. Ko pa je davèni zavezanec, ki je vodil majhno gastronomijo, presegel zgornjo mejo prometa, ki ga je bilo treba izloèiti iz blagajne pred 1. januarjem 2015, potem pa ne v decembru, èeprav je bil novembra treba doloèiti fiskalni znesek do 1. februarja 2015.Omeniti velja dejstvo, da je treba uporabljati blagajne za jedilne prostore, odprte po 1. januarju 2015. Zdaj je treba v sodobnih prostorih vplaèati registracijsko gotovino v dvomeseènem sistemu, od konca meseca, v katerem je nastala prva gostinska storitev.